POTVRZENÁ ÚČAST 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Provozní a návštěvní řád kolárny

Název: Úložiště jízdních kol (dále jen kolárna)
Adresa: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Provozovatel: Statutární město Ostrava – městská policie


Čl. 1 - Základní ustanovení
 1. Ustanovení provozního řádu se vztahuje na kolárnu provozovanou Městskou policií Ostrava a je závazné pro provozovatele a uživatele.

Čl. 2 - Funkce kolárny
 1. Kolárna je zařízení určené k bezpečnému uložení jízdních kol koloběžek, handbiků a obdobných jízdních prostředků (dále jen „jízdní kolo“), kde provozovatel zabezpečuje příjem, uložení, výdej jízdních kol, a to vše ve střeženém prostoru.

Čl. 3 - Provoz kolárny
 1. Provoz kolárny zajišťují a organizují odpovědní pracovníci Městské policie Ostrava.
 2. Provozní doba kolárny je následující:
  sobota od 7.00 do 18.00 hodin
  neděle od 7.00 do 17.00 hodin
 3. Provozovatel nebude zabezpečovat provoz kolárny za nepříznivých klimatických podmínek.

Čl. 4 - Povinnosti uživatelů kolárny
 1. Seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, dbát pokynů odpovědného pracovníka Městské policie Ostrava a dodržovat pravidla slušného chování.
 2. Chovat se tak, aby byl zabezpečen plynulý příjem a výdej jízdních kol, aby uživatel neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky akce a nezpůsobil škodu na cizím majetku.
 3. V doprovodu odpovědného pracovníka Městské policie Ostrava uložit jízdní kolo do stojanu na určené místo.
 4. Před použitím kolárny provést vizuální kontrolu jízdního kola, odejmout odnímatelné součásti vybavení (tachometry, svítilny apod.) a nezanechávat u něj příruční zavazadla s osobními věcmi. 
 5. Uživatel je povinen při předání kola prokázat svou totožnost, potvrdit předání a převzetí kola svým podpisem do evidenční knihy, uschovat evidenční lístek s číslem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě a zneužití.
 6. Uživatel je povinen nahlásit nedostatky při předávce jízdního kola. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Uživatel může kolárnu užívat pouze v provozní době.
 8. Uživatelům je zakázán vstup do prostor kolárny bez doprovodu odpovědného pracovníka Městské policie Ostrava

Čl. 5 - Povinnosti provozovatele kolárny
 1. Provozovatel vykonává správu kolárny s viditelnou péčí a je především povinen:
  • dbát na dodržování pravidel stanovených pro uživatele kolárny,
  • pečovat o kolárnu, zejména dbát na evidenci a zabezpečení kol proti ztrátě, udržování čistoty a pořádku,
  • provádět příjem a výdej kol u vjezdu do kolárny,
  • při předání kola provést jeho vizuální kontrolu, označení jízdního kola evidenčním lístkem s číslem, zapsání totožnosti uživatele, stavu kola do evidenční knihy, jakožto i zabezpečení podpisu uživatele při předání a převzetí jízdního kola a fotodokumentaci kola, uživatel obdrží od provozovatele identický evidenční lístek,
  • zabezpečit uložení kola do stojanu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 2. V případě, že nebude do ukončení provozní doby jízdní kolo z kolárny odebráno, bude převezeno na Úsek prevence a propagace Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6/1183, 702 00 Ostrava. U uzamčených jízdních kol bude zámek odstraněn bez nároku na náhradu škody.
 3. V případě ztráty evidenčního lístku bude jízdní kolo vydáno na základě podkladů uvedených v evidenční knize.

Čl. 6 - Upozornění
 1. Důležitá telefonní čísla:
  Záchranná služba - 155
  Policie ČR - 158
  Městská policie - 156
  Hasiči - 150
  Provozovatel - 724 179 154

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení
 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny pracovníky Městské policie Ostrava a pro všechny uživatele kolárny.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu a nerespektováním pokynů odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava.
 3. V případě nerespektování provozního řádu a pokynů odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava si provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru kolárny.
 4. Provozní řád je viditelně vyvěšen při vstupu do kolárny a na požádání je k dispozici u odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava.
 5. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
Moravskoslezský kraj
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro
MARKETINGOVÝ PARTNER